A Biblia... sorozat - BIK Könyvkiadó
BIK Könyvkiadó
KosárKosár: üres

Kosara jelenleg üres

Refor- máció 500

A Biblia... sorozat

Nézet:
A Biblia a házasságról Reisinger János
A Biblia a házasságról

200 FtKosárba

A Biblia a házasságról

Eredeti ár: 250 Ft20% Ár: 200 Ft

Kosárba
Reisinger János

A Biblia a házasságról

BIK Könyvkiadó

Sok szó esik mostanában a házasság általános válságáról. Néhány éve fordult meg az európai helyzet: többen élnek együtt házasságkötés nélkül, úgynevezett "nyitott házasságban", mint a hagyományos egybekelést vállalva, esküvővel, rokonságot meghívó lakodalommal. Magyarországon ma minden harmadik gyermek házasságon kívül születik. A házasságban élők között pedig a válások száma már jó ideje folyamatosan növekszik.
A szerző alapvető kérdésekre keresi a választ:
- Mi a házasság?
- Miben más a házasság, mint a többi szeretetkapcsolat?
- Hogyan lehet felkészülni a házasságra?
- Mi a jó házasság titka?

A Biblia a predesztinációról

Eredeti ár: 250 Ft20% Ár: 200 Ft

Kosárba
Reisinger János

A Biblia a predesztinációról

BIK Könyvkiadó

A bibliai predesztinációról szóló tanítást a felismerhetetlenségig eltorzították az idők folyamán. Nem Isten nagyságát ismerték el, hogy az élet és a történelem keszekuszaságaiban is biztosítani tudja az ember szabadságát, hanem kényszerítéssel, vagy a dolgok kézben tartásának feladásával vádolták meg. Így jött létre a kettős predesztináció tanítása, mely azt a félelmetes felfogást terjeszti, hogy Isten előre elrendel egyeseket az üdvösségre, másokat a kárhozatra.

A Biblia a szabadságról Reisinger János
A Biblia a szabadságról

200 FtKosárba

A Biblia a szabadságról

Eredeti ár: 250 Ft20% Ár: 200 Ft

Kosárba
Reisinger János

A Biblia a szabadságról

BIK Könyvkiadó

Ha a szabadságról nyilatkoznak, az emberek általában két dologra szoktak utalni. "Az a szabadság, ha azt csinálok, amit akarok" - így szól az egyik érvelés. "Ha nem tehetem meg a jón kívül a rosszat is, nem vagyok szabad" - valahogy így hangzik a másik.
Ezek szerint a szabadság elsősorban cselekvési szabadság, "akaratszabadság", másodsorban a rossznak mondhatunk köszönetet érte, hiszen ha a rossz nem léteznék, gúzsba kötött szolgák lennénk.
Vizsgáljuk meg tehát tüzetesen, miben is áll a szabadság a Biblia szerint! 

A Biblia az álmokról Reisinger János
A Biblia az álmokról

200 FtKosárba

A Biblia az álmokról

Eredeti ár: 250 Ft20% Ár: 200 Ft

Kosárba
Reisinger János

A Biblia az álmokról

BIK Könyvkiadó

Mit tudhatunk az "álmokról"? Reisinger János rövid tanulmánya a Biblia alapján keresi a választ a kérdésre.

A Biblia az istenkeresésről Reisinger János
A Biblia az istenkeresésről

200 FtKosárba

A Biblia az istenkeresésről

Eredeti ár: 250 Ft20% Ár: 200 Ft

Kosárba
Reisinger János

A Biblia az istenkeresésről

BIK Könyvkiadó

Kevés igazságot hangsúlyos olyan erőteljesen ismételve a Biblia, mint az istenkeresés szükségességét. Miért kell keresni Istent? Nem azért kell keresnünk őt, mintha "elrejtőző" lenne, inkább azért, hogy valóban megtalálhasson. Isten ugyanis előbb keres mindannyiunkat, mint ahogy mi az ő keresésére indulnánk. Az istenkeresés akkor kezdődik, amikor kezdünk tudatára ébredni az ő keresésének és áldozatvállalásának.

A Biblia az istentiszteletről

Eredeti ár: 250 Ft20% Ár: 200 Ft

Kosárba
Reisinger János

A Biblia az istentiszteletről

BIK Könyvkiadó

Külső megjelenésükben a legkülönfélébb vallások tarkítják világunkat. A magunk részéről egyszerű tipizálást ajánlunk. Vannak szertartásokra épülő, azaz a külső látványosságot előtérbe helyező felekezetek és istentiszteletek. Egy másik csoportban a misztikum ködébe vezető egyéni és csoportos technikákat láthatunk. A bibliai kereszténység az Ige vallása, az istentisztelet középpontjában az Igének kell állnia. Az ilyen istentisztelet legyen egyszerű, mint Illés próféta Kármel-hegyi imája, ne épület, berendezés, ruha, cselekmény tegye emlékezetessé, hanem a megértett isteni szándék, akarat, mely által az uralkodás helyett a szolgálat útjára kap bátorítást az ember.

A Biblia az ökológiai válságról

Eredeti ár: 250 Ft20% Ár: 200 Ft

Kosárba
Reisinger János

A Biblia az ökológiai válságról

BIK Könyvkiadó

Mi­lyen pró­fé­tai jö­ven­dö­lé­sek ta­lál­ha­tók a Bib­li­á­ban Föl­dünk ter­mé­sze­ti ál­la­po­tá­nak hegy­om­lás­sze­rű meg­ren­dü­lé­sé­ről. Va­gyis ar­ról, ami­ről az utób­bi har­minc év­ben kezd­tek el egy­re töb­bet be­szél­ni, s amely­ről az utób­bi tíz-ti­zen­öt év­ben már na­pon­ta ad­nak hí­re­ket a tö­meg­tá­jé­koz­ta­tás­ban. Hall­ha­tunk, ol­vas­ha­tunk ar­ról, mi­lyen ve­szély fel­le­gei tor­nyo­sul­nak Föl­dünk élő­vi­lá­ga fe­lett, két­sé­ges­sé té­ve, ha nem is a hol­na­pot, de a hol­na­pután­t; vagy ahogy a Bib­li­át alig­ha is­me­rő ter­mé­szet­tu­dós­ok és ku­ta­tók ma­nap­ság egy­re in­kább ki­fe­je­zik: ha ez így megy to­vább, két-há­rom év­ti­zed múl­va az élet is ki­vész boly­gónk­ról.

A Biblia Sátánról Reisinger János
A Biblia Sátánról

200 FtKosárba

A Biblia Sátánról

Eredeti ár: 250 Ft20% Ár: 200 Ft

Kosárba
Reisinger János

A Biblia Sátánról

BIK Könyvkiadó

Az Isten létével, gondviselésével szembeni legnagyobb érvnek a történelem során a "Honnan a rossz?" kérdése bizonyult. Ha Isten valóban létezik és mindenható, hogyan jöhetett létre az ő tudta és akarata nélkül a rossz a világegyetemben? Ha pedig tudtával és akaratával jött volna létre, veszélybe kerül Isten szeretete. Hogyan engedhette meg a fájdalmat, a betegséget, a gonoszság ezer fajtáját az életet teremtő és a teremtményeit szerető Isten?

A Biblia a bűnrendezésről Reisinger János
A Biblia a bűnrendezésről

150 FtElfogyott

A Biblia a bűnrendezésről

Eredeti ár: 240 Ft38% Ár: 150 Ft

Elfogyott
Reisinger János

A Biblia a bűnrendezésről

BIK Könyvkiadó

Mi a bűn, lehet-e "rendezni" azt, amit elrontottunk?

A Biblia a gyógyításról Reisinger János
A Biblia a gyógyításról

150 FtElfogyott

A Biblia a gyógyításról

Eredeti ár: 240 Ft38% Ár: 150 Ft

Elfogyott
Reisinger János

A Biblia a gyógyításról

BIK Könyvkiadó

Mesterkélt civilizációnk egészséget romboló bűnökre bátorít. A természettel harcban állnak a hagyományok és a divat: a szokások, melyeket megkövetelnek, és az élvezetek, amelyeknek táptalajt adnak, egyre csökkentik mind a fizikai, mind a szellemi erőt, és elviselhetetlen terhet rónak az emberiségre. Iszákosság és bűnözés, betegség és szerencsétlenségek - ezt látjuk mindenütt. Sokan tudatlanságból szegik meg az egészségügyi törvényeket, ezért tanítani kell őket. A nagy többség viszont többet tud ezekről, mint amennyit gyakorol. Meg kell értetni velük, mennyire fontos, hogy útmutatóként fogadják el azt, amit megismertek. Az orvosnak számos alkalma van arra, hogy egyrészt megismertesse az egészség elveit, másrészt pedig megmutassa, milyen fontos betartani, gyakorolni ezeket. Megfelelő tanítással sokat tehet a kimondhatatlanul nagy károkat okozó gonoszságok jóvátételéért.

A Biblia a halálról Reisinger János
A Biblia a halálról

150 FtElfogyott

A Biblia a halálról

Eredeti ár: 240 Ft38% Ár: 150 Ft

Elfogyott
Reisinger János

A Biblia a halálról

BIK Könyvkiadó

Bű­ne­ink mi­att ha­lunk meg, ame­lyek egy­részt örö­költ haj­la­ma­ink­ból kö­vet­kez­nek, más­részt ön­ző gon­dol­ko­dá­sunk­ból fa­ka­dó rossz dön­té­­seink hív­nak lét­re és ál­lan­dó­sí­ta­nak rossz szo­­káso­kat, kí­ván­sá­go­kat. Ah­hoz, hogy a ha­lált le­győz­zük, a bűnt kell le­győz­nünk. Ez egye­dül Jé­zus Krisz­tus ál­tal le­het­sé­ges, aki ön­fel­ál­do­zó sze­re­te­té­vel megnyeri a bi­zal­mun­kat, majd meg­­té­ré­sünk után erőt ad az Is­ten sze­re­tettör­vé­nye irán­ti en­ge­del­mes­ség­hez - hoz­zánk ha­son­ló gyen­ge em­be­ri ter­mé­szet­ben meg­va­ló­sí­tott győ­zel­mes éle­té­vel.

A Biblia a küzdő imádságról

Eredeti ár: 240 Ft38% Ár: 150 Ft

Elfogyott
Vankó Zsuzsa

A Biblia a küzdő imádságról

BIK Könyvkiadó

Tanulmányunk a "küzdő imádság" különleges fogalmát veszi nagyító alá. Ilyen imádság által győzött Jákób, a testi és lelki Izráel ősatyja, névadója, és úgyszintén Jézus, az emberré lett isteni Megváltó. Az ősatya tapasztalata is, de különösen Jézus Krisztus hitélete minta, követendő példa számunkra. Szükséges, hogy megtanuljuk Tőle a "küzdő imádságot", mert ez nélkülözhetetlen a valódi hitbeli, lelki győzelemhez a Szentírás szerint.

A Biblia a lelki szegénységről

Eredeti ár: 240 Ft38% Ár: 150 Ft

Elfogyott
Reisinger János

A Biblia a lelki szegénységről

BIK Könyvkiadó

"Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa." Bibliát ismerők és kevésbé ismerők idézgetik, és intézik is el gyakran egy kézlegyintéssel, mint amit nem lehet, vagy felesleges is megérteni.

A Biblia a zsidó nép kiválasztásáról

Eredeti ár: 240 Ft38% Ár: 150 Ft

Elfogyott
Reisinger János

A Biblia a zsidó nép kiválasztásáról

BIK Könyvkiadó

A Bibliában foglalt iratok alapján szeretnénk röviden, de hitelt érdemlően vázolni, honnan ered a zsidó nép, volt-e Istentől való kiválasztása, s ha igen, milyen célt szolgált, fennmaradt-e vagy megszűnt ez a kiválasztottság az idők során, s vannak e próféciák a bibliai kánon lezárulása utáni időkről e népre vonatkozóan. Ezeket a kérdéseket kívánjuk szemügyre venni, s lépésről választ is találni rájuk a sorozat legújabb részében.

A Biblia az angyalokról Reisinger János
A Biblia az angyalokról

150 FtElfogyott

A Biblia az angyalokról

Eredeti ár: 240 Ft38% Ár: 150 Ft

Elfogyott
Reisinger János

A Biblia az angyalokról

BIK Könyvkiadó

Az angyalok küldetése az, hogy szolgálatot töltsenek be azok érdekében, akik örökölni fogják az üdvösséget. Járnak a föld egyik végétől a másikig, hogy erősítsék a szenvedőket, védelmezzék a veszélyben lévőket, és szíveket nyerjenek meg Krisztusnak. Senkit sem hanyagolnak el, senkit sem mellőznek - Isten nem személyválogató.

A Biblia az egyházról Reisinger János
A Biblia az egyházról

150 FtElfogyott

A Biblia az egyházról

Eredeti ár: 240 Ft38% Ár: 150 Ft

Elfogyott
Reisinger János

A Biblia az egyházról

BIK Könyvkiadó

Az egyház szó jelentését számtalan ember tudatában a talányok köde burkolja. Szinte mindenki mást ért rajta.
Vérség vagy választás dolga-e az egyházhoz tartozás? Mi az egyház feladata és felelőssége? Kiváltságos helyzetét ki határozta vagy határozza meg? Ilyen és hasonló kérdésekre keressük a válaszokat, a Biblia megvilágító tömörségének és egyszerűségének a segítségével.

A Biblia az imádatról Reisinger János
A Biblia az imádatról

150 FtElfogyott

A Biblia az imádatról

Eredeti ár: 240 Ft38% Ár: 150 Ft

Elfogyott
Reisinger János

A Biblia az imádatról

BIK Könyvkiadó

Az emberi döntéseknek és a nyomukban járó érzelmi megnyilvánulásoknak különböző fokozataik vannak mind a jó, mind a rossz irányban. Hála, tisztelet, imádat - így sorakoznak fel az előbbi lépcsősoron; irigység, vádolás, harag, gyűlölet - így az utóbbin. E fokozatok közül az elsőnek említetteket teszi vizsgálat tárgyává a füzet.

A Biblia az imádságról Reisinger János
A Biblia az imádságról

150 FtElfogyott

A Biblia az imádságról

Eredeti ár: 240 Ft38% Ár: 150 Ft

Elfogyott
Reisinger János

A Biblia az imádságról

BIK Könyvkiadó

Kiadványunkban az igazi imádság és imaélet egy-egy nélkülözhetetlen eleméről beszélünk.

A Biblia az istenismeretről Reisinger János
A Biblia az istenismeretről

150 FtElfogyott

A Biblia az istenismeretről

Eredeti ár: 240 Ft38% Ár: 150 Ft

Elfogyott
Reisinger János

A Biblia az istenismeretről

BIK Könyvkiadó

A hétköznapok világában seregnyi baj oka lehet a félreismerés, s ugyanígy az erkölcs és a vallás világában a hamis istenismeretből indulnak ki a gondolkodás, a beszéd, a szokások torzulásai. S ahogy az embereket is tanácsos személyesen vagy közvetlen megnyilatkozásaikból megismerni, Istent hitelesen bemutatni is csak egyetlen valaki tudja: maga az Isten. Jelleme, jövőt érintő több száz kijelentése kétségtelenné teszi, hogy a Biblia Istene nem ember alkotta isten, nem egy bálvány a sok közül.

A Biblia Isten nyugalomnapjáról

Eredeti ár: 240 Ft38% Ár: 150 Ft

Elfogyott
Reisinger János

A Biblia Isten nyugalomnapjáról

BIK Könyvkiadó

A Biblia szerint a semmiből világokat (Zsid. 1:2) teremtő isteni személyek bölcsessége örök időbeosztást is létrehozott. Földünk teremtése során érzékeltették a helyes időbeosztást, amely végtelenül egyszerű, ugyanakkor kimeríthetetlenül mélységes. Egyetlen pillanat, vagy évmilliárdok alatt is teremthettek volna, ám ők a hatnapi teremtés mellett döntöttek, a hetedik napon pedig "megszűnt Isten minden munkájától, ezért megáldotta a hetedik napot és megszentelte azt" (I.Móz. 2:2-3)

BIK Könyvkiadó